Documentación necesaria para participar no Feirón

Os interesados en participar no Feirón Mensual de Valdoviño, que comenzará o vindeiro sábado 8 de xuño, deberán presentar a seguinte documentación no Rexistro municipal:

  1. Solicitude de inscrición no Feirón Mensual de Valdoviño, segundo o modelo adxunto.
  2. Dúas fotografías tamaño carné.
  3. Fotocopia do DNI.
  4. Fotocopia do último recibo de autónomos.
  5. Seguro de responsabilidade civil.
  6. Certificados de estar ao corrente coas obligacións con Facenda e coa Seguridade Social.