Pavimentación e reforzo do camiño de Porta da Pía a Folgueiras.

Obxecto: 

Pavimentación e reforzo do camiño de Porta da Pía a Folgueiras.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Estado do procedemento:
Orzamento total: 
65.142,70 euros
Data de publicación: 
xoves, 1 Marzo, 2018
Prazo de execución: 
Tres (3) meses
Observacións: 
- Requisitos específicos do contratista: Ver cláusula 12.1 do prego (acreditar solvencia económica e financeira e solvencia técnica se non posúen a clasificación indicada no Anexo I).
- Gastos por conta do adxudicatario: Ata un máximo de 1000 euros (Bop e xornal).
Presentación de ofertas: 
13 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP (luns a venres, de 09:00 a 14:00 horas), no Rexistro Municipal ou por outros medios recollidos por lei.
Clasificación do contratista: 
Non se esixe
Garantía: 
Definitiva do 5% do prezo de adxudicación, excluído o IVE
Taxas do contrato: 
Dirección e inspección obra (1.357,23 euros) e coordinación de seguridade e saúde (452,41 euros)
Mesa de contratación: 
Constitución da Mesa de Contratación: 30/04/2018, ás 10:00h e posteriormente apertura de sobres C (ofertas económicas).