Servizo de salvamento e socorrismo 2016

Obxecto: 

Prestación do servizo de salvamento e socorrismo en determinados areais do Concello de Valdoviño e execución das prestacións relativas á Bandeira Azul recollidas no cláusula 9 do prego de prescripcións técnicas.
 
Lugar de execución: praias de O Río (Meirás), A Frouxeira, Pantín, O Baleo, Vilarrube e Campelo.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Estado do procedemento:
Orzamento (sen IVE): 
97.500 euros
Orzamento total: 
117.975 euros
ID do Procedemento: 
CT ABIERTO 1/2016
Data de publicación: 
xoves, 12 Maio, 2016
Prazo de execución: 
Dous meses (1 de xullo a 31 de agosto, ámbalas dúas datas inclusive).
Observacións: 
- Forma de adxudicación: oferta económicamente máis vantaxosa con multiplicidade de criterios.
- Gastos de publicidade a conta do adxudicatario, ata o límite de 1.000 euros.
Presentación de ofertas: 
Na Secretaría da Casa do Concello no prazo de 15 días naturais seguintes ao da publicación do anuncio no BOP (12 de maio). En horario de 09:00 a 14:00 horas de luns a venres e de 10:00 a 13:00 horas o sábado.
Clasificación do contratista: 
Requisitos específicos: solvencia económica, financeira, técnica ou profesional (conforme ao prego de cláusulas).
Garantía: 
Definitiva do 5% do prezo de adxudicación.
Revisión de prezos: 
Non se inclúe.
Mesa de contratación: 
Resultado da Mesa de Contratación do día 6 de xuño de 2016: Empresas admitidas, resultado cualificación sobres "A" e convocatoria do acto público para o 13.06.16 ás 10 horas na Casa do Concello.
No acto público celebrado o 13 de xuño ás 10 horas na Casa do Concello examináronse as propostas presentadas, obtivendo os resultados sinalados no documento adxunto.