Aumento de potencia á estación depuradora de auga potable do Cameleiro

Obxecto: 

Execución das obras de aumento de potencia á estación depuradora de auga potable do Cameleiro.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Empresas invitadas: 
Villasuso Construcción; Construcciones Saavedra y López S.L.; Construcciones Marcial Díaz S.L.; José Romeo Viiladóniga.
Estado do procedemento:
Orzamento total: 
182.178,35 €
Data de publicación: 
venres, 14 Xuño, 2013
Pregos e documentación: 
Prazo de execución: 
Dous meses.
Observacións: 
Importe máximo dos gastos de publicidade de licitación a conta do contratista: 100 euros.
Porcentaxe subcontratación: Máximo 60% do prezo de adxudicación.
Presentación de ofertas: 
Oito días naturais contados dende o seguinte á recepción da invitación, nas oficinas do Concello en horario de 09:00 a 13:00 (luns a venres) e 10:00 a 13:00 (sábados).
Clasificación do contratista: 
Non se esixe.
Garantía: 
Definitiva do 5% do importe de adxudicación, excluído o IVE.
Revisión de prezos: 
Non hai.
Taxas do contrato: 
A conta do adxudicatario.
Acordo de adxudicación: 

A Xunta de goberno local do Concello de Valdoviño, en sesión do día 10 de xullo de 2013, adoptou adxudicar a obra “Aumento a estación depuradora de auga potable en Cameleiro”, por importe de 86.805,40 € a D. JOSÉ ROMEO VILLADÓNIGA, por ser a oferta mais ventaxosa, e prazo de execución de DOUS MESES.