Complemento de pensión para aluguer de vivenda a favor dos/das pensionistas da Seguridade Social na modalidade non contributiva

Data: 
xoves, 9 Agosto, 2012
Obxecto: 

Persoas beneficiarias:
- Ter pensión de xubilación ou invalidez da S. Social na modalidade non contributiva
- Carecer de vivenda en propiedade
- Ser titular do contrato de arrendamento da vivenda
- Non ter coa persoa arrendadora relación conxugal ou de parentesco ata 3º grao
- Ter fixada a residencia como domicilio habitual nunha vivenda alugada
Contía:
A contía do complemento para o ano 2012, ascenderá a 525 euros anuais.
Para máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10476.pdf

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

Ata o 31 de decembro

Páxina: 
Convocatorias
Servizos Sociais e Saúde