Pleno Municipal

luns, 5 Febreiro, 2018 - 10:00
Salón de Plenos da Casa do Concello

Sesión extraordinaria do Pleno Municipal de Valdoviño, para tratar o seguinte punto:
Rectificación de acordo plenario adoptado na sesión celebrada en data 1.02.18 (Punto 2o da Orde do Día: “Aprobación de ditame da comisión informativa sobre proposta de aprobación do expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito número 1/2018; no que se inclúen facturas deixadas sen tramitar no expte. de recoñecemento extraxudicial de crédito núm. 5/2017”).