Saneamento e auga potable en O Moucho (Meirás)

Obxecto: 

Saneamento e auga potable en O Moucho (Meirás).

Tipo de procedemento:
Empresas invitadas: 
Construcciones Valdoviño, S.L.; José No Mantiñán e Hijos; Gonnaba, S.L.L.
Tipo de contrato:
Estado do procedemento:
Orzamento total: 
31.009,17 euros.
Data de publicación: 
venres, 14 Agosto, 2015
Prazo de execución: 
Seis meses. Redución do prazo aplicable como criterio de valoración.
Observacións: 
Porcentaxe de subcontratación máximo do 60% do prezo de adxudicación.
Importe máximo dos gastos de publicidade da licitación a conta do contratista: 100 euros.
Control de calidade externo.
Presentación de ofertas: 
Oito días naturais contados do seguinte ao da recepción da invitación, nas oficinas da Casa do Concello, en horario de 9:00 a 13:00 (luns a venres) e 10:00 a 13:00 (sábados).
Garantía: 
5% do importe de adxudicación, excluído o IVE.
Revisión de prezos: 
Non hai.
Datos de adxudicación: 
A Xunta de goberno local acordou en sesión do 4 de febreiro de 2016 adxudicar a obra á empresa José No Mantiñán e Hijos, Construcciones S.A., por un importe total de 25.891,58 euros.