Servizos Sociais e Saúde

Os servizos sociais comunitarios básicos teñen un carácter local, aberto e polivalente e constitúen a canle normal de acceso ao sistema de servizos sociais, co que se garante a universalidade do sistema e a súa proximidade ás persoas usuarias e aos ámbitos familiar e social.

Desenvolven as súas funcións, de maneira estruturada, por medio dos programas e servizos seguintes:

  • Programa de valoración, orientación e información.
  • Servizo de axuda no fogar (SAF), que ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas ou familias no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, para facilitar o seu desenvolvemento persoal e a permanencia no seu medio habitual, especialmente naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía ou noutras situacións de risco social para as cales resulte un recurso idóneo. Dous sistemas: básico ou libre concorrencia e dependencia.
  • Servizo de educación e apoio familiar, que integra o conxunto de proxectos e servizos de apoio educativo e psicosocial dirixidos ás familias.
  • Programa básico de inserción social que procure valorar, dar resposta ou derivar ao recurso idóneo as persoas en situacións ou risco de exclusión social, aplicando tanto proxectos de intervención social personalizados ou de grupo como prestacións económicas específicas.
  • Programa de fomento da cooperación e solidariedade social, que facilite a participación comunitaria en tarefas colectivas, impulse o asociacionismo solidario e, en especial, a organización e coordinación do voluntariado social.

Na formulación e desenvolvemento dos programas básicos de actuación, os servizos sociais comunitarios incorporan a perspectiva de anticipación e prevención, tanto individual como familiar ou comunitaria, das situacións causantes da exclusión social, a dependencia e a desprotección.

O departamento de Servizos Sociais conta cunha traballadora social e unha auxiliar administrativo.

Saúde

O Centro de Saúde de Valdoviño ofrece atención nos servizos de medicina xeral/de familia, enfermería xeral, enfermería obstétrico-xinecolóxica (matrona), pediatría e vacinación.

Os usuarios tamén poden solicitar ou modificar a súa cita no Centro de Saúde dende internet, a través da web do SERGAS. O único que precisan é a tarxeta sanitaria do paciente.

Centro de Saúde
Gándara de Arriba, s/n
15552 Valdoviño
Teléfono: 981 487 558