Reparación e mellora do firme en pistas parroquias de abaixo

Obxecto: 

A Xunta de goberno local acordou o inicio do expediente de contratación da obra financiada en colaboración coa Deputación Provincial denominada "Reparación e mellora do firme en varias pistas das parroquias de abaixo".

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Empresas invitadas: 
Excavaciones Saavedra y López, S.L.; Terra Medio Ambiente, S.L.; Construcciones Fego Atlántico, S.L.; Construcciones Francisco Gómez y Cía, S.L.
Estado do procedemento:
Orzamento total: 
155.492,63
Data de publicación: 
mércores, 8 Outubro, 2014
Prazo de execución: 
Catro meses.
Observacións: 
Importe máximo dos gastos de publicidade da licitación a conta do contratista: 100 euros.
Controlo de calidade externo.
Presentación de ofertas: 
No prazo de oito (8) días naturais contados do seguinte ao da recepción da invitación, nas oficinas da Casa do Concello, en horas de 9 a 13, de luns a venres, e de 10 a 13, os sábados.
Clasificación do contratista: 
Non se precisa.
Garantía: 
Definitiva do 5% do importe de adxudicación, excluído o IVE.
Revisión de prezos: 
Non hai.
Taxas do contrato: 
A conta do adxudicatario, segundo se especifica no punto 28 do prego de cláusulas administrativas.
Datos de adxudicación: 
A Xunta de Goberno Local en sesión de 25 de marzo de 2015 adoptou acordo de adxudicación da obra á empresa Excavaciones Saavedra y López, S.L. por imorte de 152.460 euros e prazo de execución de dous meses.