Mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública no concello de Valdoviño

Obxecto: 

A adxudicación do servizo de mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública do concello de Valdoviño, incluído no Fondo e Compensación Ambiental.
 
 As características do servizo a prestar axustaranse ás condicións que figuran neste Prego e no de prescricións técnicas, que ten carácter contractual. No caso de contradición entre o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e o Prego de Prescricións Técnicas, prevalecerá o primeiro.
 
O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de servizos, tal e como establece o artigo 10 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

Tipo de procedemento:
Empresas invitadas: 
Electricidad CS, S.C; José Manuel Pita Sánchez; Galega de Técnicas e Investimentos, S.L.
Tipo de contrato:
Estado do procedemento:
Orzamento (sen IVE): 
25.030,09 euros.
Orzamento total: 
30.286, 41 euros.
Prazo de execución: 
2 meses
Presentación de ofertas: 
No Concello de Valdoviño, Porta do Sol s/n, en horario de 9 a 14 horas; no prazo de oito (8) días naturais, contados desde o día seguinte a recepción da invitación.
Clasificación do contratista: 
Non se esixe.
Revisión de prezos: 
Non hai.